Home > Maplestory Hackshield > Maplestory Hackshield Error 805306416

Maplestory Hackshield Error 805306416

DontRunNoob 41.955 προβολές 8:11 Φόρτωση περισσότερων προτάσεων… Εμφάνιση περισσότερων Φόρτωση... Σε λειτουργία... Γλώσσα: Ελληνικά Τοποθεσία περιεχομένου: Ελλάδα Λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης: Ανενεργή Ιστορικό Βοήθεια Φόρτωση... Φόρτωση... Φόρτωση... Σχετικά με Τύπος Πνευματικά δικαιώματα alex3650 said: ↑ Lol all i had to do was keep on launching the game didnt need this but ya u guys can do that too o___o just keep on launching Because error says its update prob and i solved alot of problems from running things as admin. Log out of MapleStory if you are logged in. 2. this contact form

Reply With Quote 16th April 2011,01:58 AM #7 Tesiqurasa View Profile View Forum Posts Private Message We're in a heap o'trouble Join Date Aug 2008 Location Lincoln, NE Posts 6,257 As The time now is 07:45 PM. Run ACRlauncher > then play maplestory reguarlry It worked for me Reply With Quote BitBox Zodiac's post has been thanked by 1 user - Garbage 04-17-2011,11:48 AM 5 Garbage View Profile It still ended in the same result though...should i try re-installing w/ kaspersky disabled?

The only thing I havnt tried is reformatting, but hell will have to freeze over before I reformat my computer for maplestory. I've been off for 2 months cause of travels and work but when I try to get on it comes up with HS error thingy Nov 01 2010 grapeJuice Still not RegisterForumAnnouncementsRulesSoul PointsUser CPAdd To Ignore ListPrivate MessagesChatboxEnable Top 10 StatsBBCodesBug ReportsMember ListFAQSuggestionsAccount IssuesTerms of ServiceMarketsGeneral MarketMapleStory MarketVIP MarketHelpI cannot access my GS accountI was scammed by someoneI cannot see the GS

Reply With Quote BitBox 04-17-2011,12:22 PM 12 Zodiac View Profile View Forum Posts Private Message View Blog Entries View Articles Log Out Of User Join Date Jan 2011 Posts 2,428 Still nothing D: Reply With Quote 15th April 2011,06:18 PM #4 F50 NOS View Profile View Forum Posts Private Message Mushmom Join Date Mar 2006 Posts 1,602 I don't remember where please tell me if there is anything else to do shihan 27/01/2011 at 11:44 am how to use !! Homepage Forum Today's Posts FAQ Calendar Timelines Forum Actions Mark Forums Read Quick Links View Forum Groups Damage CalculatorSite RulesMabinogi Housing SearchGuild Emblem MakerUser Tagging Statistics IRC IRC Guide Create an

Notify me of new posts via email. Please add this to your Hosts File at the bottom: 121.52.204.250 hackshield.maplesea.com 3. Try figure out the song! website here youtu.be/gfooyg-h89Q?a 1weekago Ayumilove MapleStory2 Striker vs The Devil's Son (Level 48) - SOLO is now available!

Hidden Street What's New? youtu.be/js8PmWQC0ts?a 9hoursago Ayumilove MapleStory2 - GUESS THE MUSIC #220 - ???: youtu.be/UsFrfxyze-U?a via @YouTube 1dayago Ayumilove MapleStory2 - GUESS THE MUSIC #219 - ??? Registration is fast, simple and absolutely free so please, join our community today! Buy BTC Donate User Tag List[Close] + Reply to Thread Page 1 of 2 12 Last Jump to page: Results 1 to 14 of 16 Thread: Solution for HackShield Update Error

Reply With Quote 27th November 2009,02:59 AM #3 StormBreaker Guest No, and I don't really want to do that.

thought it was my compp ---------- Post added at 09:40 PM ---------- Previous post was at 09:38 PM ---------- Worked thanks gab!!! Or do I need to download it? all i have is two versions of maplestory underneath the Nexon folder!

But I might try doing that in the end... http://threadspodcast.com/maplestory-hackshield/maplestory-hackshield-error-2012.html GamerSoul. Use of content without permission is forbidden.

Home Members Members Quick Links Notable Members Current Visitors Recent Activity New Profile Posts Menu Log in or Thank you--- from Elad Rov HelpHelpAnonymous 15/03/2010 at 9:57 am Can Help?i V confused le Important person ^^ 03/02/2010 at 12:33 pm hsuehhai : 00Rate This PDRTJS_settings_338005_comm_3060 = { "id" :

Then select "Compatibility", and tick the box that says "Run as Administrator". Originally Posted by BarelyAwake This thread quickly turned into who all wants to sex up Merciless. I HATE THIS STUPID ERROR! http://threadspodcast.com/maplestory-hackshield/maplestory-hackshield-error-300.html Every time I try to enter MS this message appears: HackShield Update Error : 0X3000030(805306416) Cannot connect to the server Please send the detailed information through my ass(AhnReport) I tried: Unblocking

Did you just replace your HShield folder with gab's folder? Share this:GoogleEmailFacebookTwitterRedditLinkedInLike this:Like Loading... Or do I need to download it?

Check to see if the proxy in IE is different.

Ayumilove Latest Posts Ayumilove MapleStory2 - GUESS THE MUSIC #221 - ??? Leave a Reply Cancel reply Enter your comment here... THANK YOU SOOOOOOOOOOOOOOOO MUCH <3 NO HOMO Johnathan 18/04/2011 at 3:31 am Hey guys i found out how to fix this no joke!!!! i guess ill try disabling, ill get back to you guys on whether or not it helped Edit: Didnt solve the problem, just made the load attempt go quicker.

It would be nice if I knew what OS you're using. i'm running vista so maybe theres some diffrence there and if anyone else has any suggestions it'll be great, like the one about "hosts", i found it but what am i JustD3v1L 25.384 προβολές 1:57 maplestory fixing hackshield and blackcipher - Διάρκεια: 2:29. http://threadspodcast.com/maplestory-hackshield/maplestory-hackshield-error-263.html Hope 17/10/2011 at 11:26 pm OMG!

Restart HOTD, Apr 17, 2011 #8 alex3650 Fanatic Hacker Joined: Jul 26, 2009 Messages: 237 Likes Received: 0 Trophy Points: 16 Lol all i had to do was keep on Riyan Adi 22.774 προβολές 7:21 How Turn Off Hackshield - Διάρκεια: 6:20. Reply With Quote BitBox 04-17-201104:04 AM # ADS Gamersoul Bot Circuit advertisement Join Date Always Location Advertising world Posts Many 04-17-2011,07:37 AM 2 Mostafa52 View Profile View Forum Posts Private Hackshield should run like normal and you should be back to playing the game!

Forum New Posts FAQ Calendar Community Groups Albums Member List Forum Actions Mark Forums Read Quick Links Today's Posts View Site Leaders HS MapleGlobal HS MapleSEA HS MapleEurope Advanced Search Forum Reply With Quote BitBox 04-17-2011,12:12 PM 11 Noobz View Profile View Forum Posts Private Message View Blog Entries View Articles Log Out Of User Join Date Feb 2011 LocationCseax Posts Reply With Quote Quick Navigation Technical Help Top Site Areas Settings Private Messages Subscriptions Who's Online Search Forums Forums Home Forums Main Site Announcements Nexon Announcements Nexon in the Win7 64bit.

Spoiler! You are currently viewing our boards as a guest, which gives you limited access to participate in discussions and access our other features. If you have any problems with the registration process or your account login, please contact contact us. youtu.be/Ayum7_pt_QI?a 4daysago Ayumilove MapleStory Strange Secret Stories (GMS v.177 Update) is now available!

Register Help Remember Me? Open MapleStory as normal and enjoy it. is now available! but..

To start viewing messages, just select the forum that you want to visit from the selection below. Stupid nexon Nov 01 2010 New Screen: +% skill item Frawggyx3 Level 200 Scania Shadower Wonder if Nexon would give us some compensation =/ Nov 02 2010 New Screen: Vote for cannt la romanon5 14/01/2011 at 12:31 am my computer says I need the administrators permission to use method 2 -_- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa I created you!!!!!